Эр-Төштүк

Манасчы Саякбай Каралаевдин вариантында учурда кыргызча жана орусча тилде аудио түрүндө угармандарга тартууланган, кыргыз элин, жерин сүйүүгө болгон патриотизмге күч берген эпос. «Кыргыз элинин кичи эпосу Эр-Төштүк» тууралуу кыргызча аудио китеби. Эпостун текстин орус тилиндеги нускасын Кыргыз эл артисти Анатолий Адали, ал эми кыргыз тилинде Кыргы элине эмгек сиңирген актер Давлетбек Нургазиев окуду. Кыргыз элинин оозеки эпикалык чыгармаларынын ичинен жаралыш доору жагынан эң алгачкыларынын бири "Эр - Төштүк" элдин башынан өткөргөн баатырдык иштерин даңазалаган ыр түрүндөгү эпикалык чыгарма. Эпосто элдин, улуттун, өлкөнүн тагдырын чече турган зор окуялар көркөм сүрөттөлөт. Эпопея тарыхый бөтөнчө шартта жаралат. Ал тарыхый шартта адам өзүн коомдон бөлүп карабайт, өзүнүн жеке кызыкчылыгын коомдун кызыкчылыгынан ажыратпайт. Эпостун мазмунун улуттун тарыхындагы баатырдык окуялар түзөт. Алгачкы баатырдык эпосто элдин мифтик түшүнүктөрү кеңири орун алган. Кыргыздарда мифтик көөнө баатырдык эпостор да бар. Алардын мыкты үлгүлөрү — «Эр Төштүк»