Теледолбоор жөнүндө
Улутман – кыргыз касиетин, бабалар осуятын, кеменгерлер керээзин, нарктуулардын насаатын талкуулаган салмактуу көрсөтүү. Кыргыз тарыхын, салт санаасын, улутту улут кылган касиеттерин, элди сактаган жоболорун, мекендин өзөктүү маселелердеги орду тууралуу адистер менен кереге кеңешке салынган долбоор. Нускалуу кептер, сөөлөттүү сөздөр айтылган бул берүүдө, жумурай журтка таанымал, акылы менен адистиги айкалышкан атуулдар катышат.
Чыгаруулар