Видеопортал Улуу Мурас

Теледолбоор жөнүндө
Кыргыз эли өзүнүн жаралуу доорунан уюткулуу эл болуп түптөлгөнгө чейинки тарыхында, маданияттын канчалаган баскычтарын басып өтүшкөн. Элибиз ошол баскычтардан өткөн сайын бирде маданиятын байытып, өнүгүүнүн жогорку дэңгээлине көтөрүлсө, бирде алдан тайып, кылымдардан бери топтолгон дөөлөттөрүнөн ажыраган. Кандай күнгө туш болсо дагы кылымдардын кыйырын басып келген кыргыз эли көөнөрбөгөн улуу мурастардын нечендеген үлгүлөрүн жаратышкан, аларда элибиздин тарыхы, нарк-дөөлөттөрү,үрп-адаты, улуттук оозеки чыгармачылыгы, кол өнөрчүлүгү камтылган. Көчмөндүү турмушта жашап ,далай кыйынчылык баштарынан кечиришсе дагы, нарк-насилин ,узчулугун, устачылыгын, зергерчилигин түрлөнтүп,улам байытып, улам жаңы табылга кошуп келечек урпактарына өткөрүп берип келишкен. “ Улуу Мурас” теледолбоорунун өзөгү дал ошол ата-мурасыбызды унутта калтырбай даңазалап, кеңири жайылтууну көздөйт.
Чыгаруулар